1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja advokatų veiklos sąlygas bei tvarką.

2. Šiuo Įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Įstatymo priede, taikymą.

3 straipsnis. Advokatų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje ir jų skaičius