LIETUVOS RESPUBLIKOS
ADVOKATŪROS
ĮSTATYMAS

2004 m. kovo 18 d.
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS (1 str.-6 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS